Právní upozornění

Tyto webové stránky obsahují všeobecné informace o společnosti HELIOS TBLUS d.o.o. a jejích přidružených společnostech a o činnosti zmíněných společností. Upozornění se vztahuje na všechny návštěvníky těchto webových stránek. Pozorně si je, prosím, pročtěte. Použitím webových stránek společnosti uživatel potvrzuje, že akceptuje podmínky uvedené v tomto dokumentu a souhlasí s nimi.


Všeobecné podmínky

HELIOS TBLUS d.o.o. - Všeobecné podmínky


Údaje o společnosti

Název společnosti: Helios TBLUS d.o.o.
Identifikační číslo: 5043212000
DIČ: SI 45984794
Sídlo: Količevo 65, 1230 Domž̌ale, Slovinská republika
Obchodní adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika
Telefonní číslo:+ 386 1 722 40 00
E-mail: office@helios-refinish.com


Právní upozornění

Všechna práva vyhrazena. Toto upozornění se týká domovské stránky a všech podstránek webových stránek www.helios-refinish.cz. Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) na webových stránkách www.helios-refinish.cz jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími a/nebo obchodními právy ve vlastnictví společnosti HELIOS TBLUS d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností. Uživatelé mohou používat webové stránky www.helios-refinish.cz výhradně k osobním, a ne obchodním účelům. Použití webových stránek www.helios-refinish.cz jakýmkoli jiným způsobem, zejména pro komerční účely, je přísně zakázáno.


Omezené použití informací a materiálů

Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) zveřejněné na webových stránkách www.helios-refinish.cz lze používat pouze pro nekomerční účely, a při dodržení všech uvedených právních upozornění vztahujících se k autorským právům a právům s nimi souvisejícím a/nebo obchodním právům. Zmíněné informace a materiály se nesmí kopírovat, reprodukovat či jinak šířit pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti HELIOS TBLUS d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností.

Každá reprodukce obsahu webových stránek nebo jejích částí musí být označena logem společnosti HELIOS TBLUS d.o.o. v souladu s pravidly firemní identity – všechna práva vyhrazena. Webové stránky www.helios-refinish.cz také obsahují informace o třetích stranách a spojení na webové stránky třetích stran, a v takovém případě není společnost HELIOS TBLUS d.o.o. odpovědná za jejich obsah a nemůže v tomto ohledu poskytnout žádné záruky. V případě návštěvy a používání zmíněných přidružených webových stránek prostřednictvím odkazů je odpovědnost společnosti HELIOS TBLUS d.o.o. zcela vyloučena.

Společnost HELIOS TBLUS d.o.o. může toto právní upozornění kdykoli změnit, přičemž pro uživatele by mělo být zavazující v aktuálně platné formě. Proto uživatelům doporučujeme se s jeho obsahem důkladně seznámit při každé návštěvě webových stránek www.helios-refinish.cz. Používání webových stránek www.helios-refinish.cz v rozporu se zde uvedenými pravidly je zakázáno. Uživatel, který použije webové stránky www.helios-refinish.cz v rozporu se zde uvedenými pravidly, je za své činy plně odpovědný.


Omezená odpovědnost

Veškeré informace a materiály na webových stránkách www.helios-refinish.cz jsou pouze informativní povahy. Společnost HELIOS TBLUS d.o.o. se zavazuje poskytovat na webových stránkách www.helios-refinish.cz přesné, aktualizované a úplné údaje, jejich přesnost a úplnost však nemůže zaručit a nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Uživatelé používají webové stránky www.helios-refinish.cz a jejich obsah na svou vlastní odpovědnost. Společnost HELIOS TBLUS d.o.o. ani žádná jiná právnická či fyzická osoba, která přispívá k tvorbě a/nebo vzhledu webových stránek nebo spolupracuje na jejich aktualizaci, není odpovědná za případné škody, ke kterým může dojít během přístupu, používání nebo neschopnosti používat informace na těchto webových stránkách, ani za jakékoli chyby či nedostatečné informace v jejich obsahu.

Společnost HELIOS TBLUS d.o.o. není odpovědná za škodu (včetně škod způsobených viry), která může vzniknout uživateli na jeho softwaru, mobilním telefonu nebo na jakémkoli druhu zařízení a/nebo aplikaci, která byla použita na přístup na webovou stránku, v důsledku návštěvy webových stránek www.helios-refinish.cz nebo jejich používáním. Dále společnost HELIOS TBLUS d.o.o. nenese odpovědnost za jakýkoli jiný druh škody, ke kterému může dojít v důsledku používání nebo neschopnosti používat webové stránky www.helios-refinish.cz. Společnost HELIOS TBLUS d.o.o. si vyhrazuje právo na změnu webových stránek www.helios-refinish.cz kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez ohledu na důvod bez předchozího upozornění, a nenese žádnou odpovědnost za následky těchto změn.

X