Helios Refinish právne upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o HELIOS TBLUS d.o.o. a o jej partnerských spoločnostiach, o činnosti spomínaných spoločností. Upozornenie sa vzťahuje na všetkých návštevníkov týchto webových stránok; prosím, prečítajte si ho pozorne. Použitím webovej stránky spoločnosti užívateľ potvrdzuje, že akceptuje podmienky uvedené v tomto dokumente a s podmienkami súhlasí.


Všeobecné podmienky

HELIOS TBLUS d.o.o. – Všeobecné podmienky 


Údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: HELIOS TBLUS d.o.o.
Evidenčné číslo: 5043212000 
IČ DPH: SI45984794 
Sídlo: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika                                                       

Obchodná adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika                                                  
Telefónne  číslo: + 386 1 722 40 00
 E-mail: office@helios-refinish.com


Právne upozornenie


Všetky práva vyhradené. Toto upozornenie sa vzťahuje na domovskú stránku a všetky podstránky webových stránok z www.helios-refinish.sk. Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) na webových stránkach www.helios-refinish.sk sú chránené autorským právom a právami s ním súvisiacim a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní HELIOS TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívatelia môžu používať webové stránky www.helios-refinish.sk výhradne k osobným a nie obchodným účelom. Používanie webových stránok www.helios-refinish.sk na akékoľvek iné účely, hlavne pre komerčné účely, je striktne zakázané.


Obmedzené použitie informácie a materiálu


Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) zverejnené na webových stránkach https://www.helios-refinish.com/sk sa môžu použiť len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenuté informácie a materiály nesmú byť kopírované, reprodukované, alebo inak distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu od HELIOS TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružených spoločností.

Každá reprodukcia obsahu webových stránok alebo jej časti musí byť označená logom HELIOS TBLUS d.o.o. v súlade s pravidlami podnikovej identity všetky práva vyhradené. Webové stránky www.helios-refinish.sk taktiež obsahujú informácie o tretích stranách a spojení na webové stránky tretích strán, pričom HELIOS TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za ich obsah, ani  nemôže v  tejto  súvislosti ponúknuť žiadne záruky. V prípade návštevy a používania týchto spomínaných pridružených webových stránok prostredníctvom odkazov je zodpovednosť HELIOS TBLUS d.o.o. úplne vylúčená.

HELIOS TBLUS d.o.o. môže toto právne upozornenie kedykoľvek zmeniť, pričom pre svojich užívateľov by malo byť zaväzujúce v aktuálnej forme; preto sa užívateľom odporúča, aby sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky www.helios-refinish.sk. Používanie webovej stránky https://www.helios-refinish.com/sk v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku www.helios-refinish.sk v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.


Obmedzená zodpovednosť


Všetky informácie a materiály na https://www.helios-refinish.com/sk slúžia len na informačné účely. HELIOS TBLUS d.o.o. sa zaväzuje poskytovať na webových stránkach https://www.helios-refinish.com/sk presné, aktualizované a úplné údaje, ich presnosť a úplnosť však nemôže zaručiť a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia používajú webové stránky www.helios-refinish.sk a ich obsah na svoju vlastnú zodpovednosť. HELIOS TBLUS d.o.o. a ani žiadna iná právnická či fyzická osoba, ktorá prispela ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracuje s jej aktualizáciami, nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prístupu, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, ani za akýkoľvek druh chýb či nedostatočné informácie v ich obsahu.

HELIOS TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za škodu (vrátane škôd spôsobených vírusmi), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softvéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácii, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, v dôsledku návštevy webových stránok www.helios-refinish.sk alebo jej používaním. Taktiež HELIOS TBLUS d.o.o. nenesie zodpovednosť za akýkoľvek iný druh škody ku ktorému môže dôjsť v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať webové stránky www.helios-refinish.sk. HELIOS TBLUS d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu webových stránok www.helios-refinish.sk kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky týchto zmien.

X