Podmienky o ochrane osobných údajov

Helios Group (ďalej ako: prevádzkovateľ, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika, e-mail: gdpr@helios-group.info rešpektuje súkromie našich používateľov a zaväzuje sa chrániť osobné údaje, ktoré získala prostredníctvom on-line formulárov v súlade s príslušnými zákonmi.

 

Na určitých miestach našich webových stránok nám môžu užívatelia poskytnúť ich osobné údaje (meno, adresa, e-mail, atď.) V Helios Group budeme používať a uchovávať osobné údaje iba k účelom, ku ktorým sme osobné údaje obdržali, alebo kým nebude stiahnutý súhlas o ich používaní. S pomocou zodpovedajúcich technických a organizačných postupov na zabezpečenie osobných údajov zabránime neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prezradeniu.

 

V prípade, že užívateľ na našich webových stránkach vyplnil kontaktný formulár, budeme poskytnuté informácie využívať iba na účely korešpondencie. Pokiaľ nám však užívateľ nechce poskytnúť svoje kontaktné informácie, potom bohužiaľ nebudeme schopný odpovedať na jeho dotaz.

 

V prípade, že užívateľ udelil súhlas so zasielaním nášho newsletteru, budeme mu newsletter zasielať na jeho e-mailovú adresu, až kým túto službu užívateľ nezruší. Kliknutím na odkaz pre zrušenie odberu na konci každého doručeného newsletteru, môže užívateľ kedykoľvek zrušiť jeho zasielanie. Užívateľ môže taktiež kedykoľvek zrušiť odoberanie newsletteru zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@helios-group.info s predmetom: GDPR- Helios Refinish – Slovakia.

 

Helios Group môže zveriť niektoré úlohy súvisiace so spracovaním osobných údajov zmluvným partnerom, s ktorými má Zmluvu o spracovaní osobných údajov. Títo partneri môžu spracovať dané údaje v mene spoločnosti Helios iba na vyššie uvedené účely a to v súlade s platnou legislatívou. Ak Helios Group používa nástroje softwaru, alebo uchováva osobné dáta na serveroch mimo Európskej Únie na iné účely, používa ako súčasť zmluvy s poskytovateľom tieto schválené štandardné zmluvy.

 

Skupina Helios je prítomná aj na Facebooku, kde sme prevádzkovateľom stránky Helios Refinish (https://www.facebook.com/heliosrefinish/) a Facebook Ireland Ltd. je prevádzkovateľom sociálnej siete. Podľa čl. 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (1. prevádzkovateľ) a Helios Group (2. prevádzkovateľ) sú spoločnými prevádzkovateľmi, ktorí spracúvajú štatistické údaje (súhrnné údaje o návštevníkoch) Facebook stránky Helios Refinish. Facebook Ireland Ltd. poskytuje anonymné štatistické údaje o návštevníkoch Facebook stránky Helios Refinish spoločnosti Helios Group a v skupine Helios Group tieto údaje používame na neustále optimalizovanie našej Facebook  stránky poskytovaním relevantnejšieho obsahu návštevníkom našej Facebook stránky, a preto využívame štatistiky Facebooku na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. (1f) o GDPR). Viac informácií ohľadom vyrovnaných zodpovedností spoločností Facebook Ireland Ltd a Helios Group spolu s vysvetlením, ktoré údaje sa zhromažďujú, ako sa spracúvajú a ktoré práva majú používatelia v tejto súvislosti, nájdete na stránke Dodatok prevádzkovateľa k štatistikám stránky (https://www.facebook.com/legal/terms/ page_controller_addendum) a v Zásadách používania údajov na Facebooku (https://www.facebook.com/policy.php). Nezabúdajte, že zverejňujete obsah na Facebook stránke Helios Refinish a odosielate správy v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov služby Facebook a vo vybratých nastaveniach ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (t. J. nami organizované výherné súťaže prostredníctvom Facebooku).

 

Používateľ môže od Helios Group kedykoľvek požadovať prístup ku svojim údajom, ich úpravu (a v tomto ohľade taktiež prerušenie ich spracovania), prenositeľnosť údajov (v prípade osobného súhlasu alebo zmluvy) alebo vymazanie svojich osobných údajov (toto sa nevzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely zmluvy počas doby jej platnosti). Používateľ môže kedykoľvek zrušiť poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov alebo vzniesť námietku proti používaniu údajov na reklamné účely. Ak si užívateľ tak želá urobiť, musí poslať upozornenie s predmetom:

GDPR- Helios Refinish – Slovakia na našu e-mailovú adresu: gdpr@helios-group.info alebo zaslaním na adresu: HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika. Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa vykonalo na základe jeho súhlasu až po jeho zrušenie. Každá dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi má taktiež právo podať sťažnosť Komisárovi pre informácie.

X